Hämeenlinnan valtuustoryhmien yhteistyösopimus ja valtuusto-ohjelma 2013-2016.

Näillä palstoilla on kovasti kaivattu Hämeenlinnan valtuustoryhmien yhteistyösopimusta ja valtuusto-ohjelmaa vuosille 2013-1016. Tässä se tulee:

**

Rakentavan ja tuloksellisen yhteistoiminnan varmistamiseksi valtuustoryhmät sopivat näistä yhteisistä pelisäännöistä, joiden mukaiseen toimintaan ryhmät sitoutuvat päätöksenteon kaikilla tasoilla.

Sopimuksessa mukanaolo perustuu luottamukseen. Osapuolten kesken on vallittava luottamus yhteisten tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesta, Hämeenlinnaa kehittävästä yhteistyöstä valtuustossa, hallituksessa ja muissa luottamuselimissä. Ratkaisuihin pyritään neuvotellen. Neuvotteluissa ei luonnollisesti aina päästä yhteiseen lopputulokseen. Tästä huolimatta on tärkeää, että eri ryhmät tietävät toisensa kannat avoimesti. Jokainen ryhmä sitoutuu ilmoittamaan neuvottelutuloksesta poikkeavat kantansa etukäteen.
Valtuustoryhmät sitoutuvat hyvän kunnallisen hallintotavan noudattamiseen, Hämeenlinnan ja sen hyvän maineen kehittämiseen ja yhteisvastuulliseen päätöksentekokulttuuriin. Luottamustehtävissä toimitaan asiakeskeisesti, eri osapuolien näkemyksiä kunnioittaen ja sekä toimielinten että virkamiesten työrauhaa ja työedellytyksiä turvaten. Laillisuuden, luottamuksellisuuden ja julkisuusperiaatteen edellyttämät toimintatavat käydään huolellisesti läpi kunkin toimielimen työtä käynnistettäessä ja niitä noudatetaan.

HÄMEENLINNA 2013-2016 VALTUUSTO-OHJELMA

I. Ohjelmallista kehitystyötä jatketaan

– Hämeenlinnan kaupunkistrategiat päivitetään ja käynnistetään visiotyö Hämeenlinna v. 2039

– Hämeenlinnan palvelu- ja hankintastrategia uudistetaan paikallisuutta, alueen työllisyyttä, elinvoimaa ja kestävää kehitystä painottaen

– Kuntademokratian kehittäminen ja uudistaminen

– Osallistutaan aktiivisesti kunta- ja palvelurakenteen uudistustyöhön sekä Hämeeseen soveltuvan sote-mallin rakentamiseen
– Luottamushenkilöiden ja asukkaiden vuorovaikutusta lisätään, tuetaan yhteisöllisyyttä
– Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyötä ja toimivallanjakoa kehitetään kansanvallan sekä palvelujen käyttäjälähtöisyyden turvaamiseksi tilaaja-tuottajamallissa
– Tuetaan kansalaisaktiivisuutta ja tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa
– Vaikuttajaraateja käytetään proaktiivisesti palveluiden kohentamisessa yhdessä luottamuselinten kanssa

II. Hämeenlinnan kaupunkikonsernia selkeytetään

– Omistajapoliittiset ohjeet pannaan täytäntöön koko konsernissa ja niissä vahvistetaan edelleen avoimuuden, hyvän hallinnon ja tiedottamisen periaatteita
– Konserniohjausta tehostetaan valtuuston linjausten mukaisesti
– Kaupunginhallituksen säännöllinen raportointi konsernin toiminnasta kolmannesvuosittain
– koordinoivaa kaupunkisuunnittelua vahvistetaan, omaisuuden hallintaa ja tilojen käyttöä suunnitelmallisesti parannetaan alikäyttöä välttäen

– Kaupunkikonsernin kehittäminen organisaationa
– Yhtiörakenteen virtaviivaistamista jatketaan
– Tilaaja-tuottaja-toimintamallin toimivuus arvioidaan ja toteutetaan korjaustoimet selvitysten pohjalta

– Kaupunkikonsernin kehittäminen kiinnostavana työnantajana
– Henkilöstön aktiivisuutta tuetaan oman työn ja palveluiden kehittämisessä
– Henkilöstön tuottavuusohjelmaa 2012-13 käytetään hyväksi asiakasystävällisiä mutta tehokkaasti tuotettavia palveluja uusittaessa

III. Keskitytään peruspalvelujen turvaamiseen ja kohentamiseen

– Peruspalveluiden toimivuuteen ja asiakaslähtöisyyteen päähuomio eri toimialojen kehittämisessä
– Painopistettä siirretään hallitusti kohti ennaltaehkäisevää palvelurakennetta, jossa tavoitteena joustavat palveluketjut ja oikea-aikaiset, oikein mitoitetut palvelut
– Alueellisesti hajautettujen palvelujen ja palvelupisteiden tasapainoinen kehitys turvataan
– Monipuolinen kulttuuri- ja liikuntapalvelutarjonta ja palvelujen saatavuus linjataan kulttuuri-ja liikuntaohjelmalla
– Nuorten osallisuutta tuetaan ja yhteiskuntatakuu toteutetaan läpileikkaavasti koulutuksen, työllisyys- ja sosiaalipalvelujen sekä myös yksityissektorin työnantajien yhteisvoimin

– Perheiden hyvinvoinnin ja aktiivisuuden tukeminen ja edistäminen
– Sosiaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen lapsuudesta lähtien
– Arkipäivän turvallisuuden lisääminen / päiväkotien ja koulujen ympäristöt
– Kouluterveydenhuollon ja muiden tukipalvelujen kattavuus varmistetaan
– Laadukas perusopetus turvataan kohtuullisen kokoisissa opetusryhmissä

– Luodaan mahdollisuuksia ylläpitää hyvää henkistä ja fyysistä terveyttä, työkykyä ja ehkäistään syrjäytymistä
– Terveyspalveluja tehostetaan ja odotusaikoja lyhennetään käynnistetyn terveyshyöty-toimintamallin pohjalta
– Pitkäaikaistyöttömyyden aktiivinen vähentäminen

– Toimivalla ja monipuolisella palvelurakenteella edistetään vanhusten terveyttä ja toimintakykyä sekä selviytymistä omassa kodissa mahdollisimman pitkään
– Vanhuspalvelulain velvoitteet pannaan täytäntöön esimerkillisesti
– Pidetään huolta hoivapalveluiden riittävyydestä ja laadusta – asiakkaan hoidon ja turvallisuus ja varmuus etusijalle
– Rakentamisessa, rakennustapaohjeissa, palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä huomioidaan laaja-alaisen esteettömyyden periaatteet

IV. Ympäristön kannalta kestävään kehitykseen panostetaan

– Kaupungin ympäristötavoitteet määritellään selvemmin, Aalborgin sitoumusten ja tavoitteiden mukaisesti
– Maankäyttöstrategiaa kehitetään ja kohennetaan kaupunkisuunnittelua ja kaavoitusta sirpaleisesta kestävämmäksi ja asukaslähtöiseksi (maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelut, elinkeinoalueet)
– Kaupungin eri osien ja kirkonkylien monipuolisuutta käytetään suunnitelmallisesti hyväksi asumista ja työpaikkoja sijoitettaessa
– Julkisen ja kevyen liikenteen kehittäminen kaupungissa sekä seudullisesti vaatii aloitteellista yhteistoimintaa
– Palveluiden ja tuotteiden hankinta toteutetaan aikaisempaa kestävämmin – painotetaan myös vaikutuksia alueellisen työllisyyden kannalta

V. Talouden tervehdyttäminen lähivuosien painopiste

– Talouden tasapainon tavoitteet pyritään saavuttamaan niin, että Hämeenlinnan taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä 2015
– Talouden pitkän aikavälin tasapainottamissuunnitelman 2018 toteuttaminen
– Veroprosentti vakautetaan valtuustokaudella valtakunnallisen keskiarvon alapuolelle ja velkataso vastaavien maakuntakeskusten kanssa vertailun kestäväksi
– Elinvoiman aktiivinen vahvistaminen edellyttää positiivista väestökehitystä, lisää työpaikkoja ja kehittyviä yrityksiä
– Yritysten toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä vahvistetaan aktiivisen elinkeinopolitiikan keinoin, myös koulutuksen, matkailun ja muut palveluelinkeinot mukaan lukien

– Tarpeettomia ja toissijaisia kiinteistöomistuksia ja yhtiöiden osakkuuksia puretaan ja tulevia investointeja arvioidaan kaupungin perustehtäviä korostaen
– Investointien rahoitusmenot ja tulevat käyttömenot on sisällytettävä realistisesti hankesuunnitelmiin
– Strategisten päätösten tavoitteiden mukaisuus, vaikuttavuus ja taloudelliset vaikutukset arvioidaan ja perustellaan avoimesti
– Korjausvelkaa niin rakennusten kuin kunnallisteknisen infran osalta puretaan suunnitelmallisesti

VI. Merkittävät rakennushankkeet

– Valtuusto linjaa mahdollisuudet toteuttaa pitkäaikaisesti vaikuttavia isoja investointeja (mm. Eteläranta, keskustan pysäköintijärjestelyt, Ahveniston kehittäminen, Linnanseudun ja kansallisen kaupunkipuiston jatkosuunnittelu, Kantolan tapahtumapuisto, oppilaitosten tilajärjestelyt, kyläkaavaprojektin jatkohankkeet)

13 kommenttia artikkeliin “Hämeenlinnan valtuustoryhmien yhteistyösopimus ja valtuusto-ohjelma 2013-2016.”
 1. avatar Leo Leppänen sanoo:

  Lainsäädännön mukaan kunnan luottamushenkilölle kuuluvien oikeuksien ja velvollisuuksien supistamisesta ja laajentamisesta ei voi sopia tällaisella sopimuksella. Jos niin tehdään, luottamushenkilön ei tarvitse noudattaa sopimusta eli tältä osin sopimus on nulliteetti.

  Valtuutettu Kari Ilkkalan (ps.) mukaan sopimusluonnoksen johdannossa oli alunperin seuraava kohta: ”Jos joku ryhmä poikkeaa sovituista menettelytavoista tai jos neuvotteluista yhteisistä näkemyksistä huolimatta jostakin ryhmästä tulee poikkeavia esityksiä, muilla ryhmillä on oikeus arvioida ko. ryhmän asemaa sopimuksen mukaisissa järjesteltyissä.”

  Lopullisessa sopimuksessa em. kohdan tilalla on seuraava teksti: ”Ratkaisuihin pyritään neuvotellen. Neuvotteluissa ei luonnollisesti aina päästä yhteiseen lopputulokseen. Tästä huolimatta on tärkeää, että eri ryhmät tietävät toisensa kannat avoimesti. Jokainen ryhmä sitoutuu ilmoittamaan neuvottelutuloksesta poikkeavat kantansa etukäteen.”

  Näin muutettuna sopimuksella ei ilmeisesti pyritä suoraan tai epäsuorasti rajoittamaan tai laajentamaan luottamushenkilön oikeuksia ja velvollisuuksia.

  Johdanto-osa on luonteeltaan julistus/julkilausuma. Sen keskeinen viesti on: Puukkoja ei heitellä. Toiminta on asiakeskeistä, rehtiä, yhteistyöhakuista ja organisaatiota kunnioittava. Mielipiteitä ja sananvapautta ei rajoiteta sanktioin.

  Valtuusto-ohjelmassa on tavaraa yllinkyllin. Käytännön toiminnassa liian suuresta on helppo tehdä sopiva. Toisin päin tilanne on usein paljon vaikeampi. Kaupungin rahat eivät riitä läheskään kaikkeen siihen, mitä tänään (21.1.2013) allekirjoitettu sopimus pitää sisällään.

  Substanssissa kehittämisen pääkohteet ovat a) konsernirakenteen selkeyttäminen, b) peruspalvelut, c) kestävä kehitys ja d) talouden tervehdyttäminen. Todennäköisesti näistä ykkönen on viimeksi mainittu.

  Kunnallishallinnossa toteutettaneen valtuustokauden loppupuolella vapaakuntakokeilu. Siinä mukana olevat kunnat voivat itse vapaammin määritellä, miten palvelut järjestetään. Kun/jos valtuusto-ohjelma tarkistetaan vuoden kuluttua, Hämeenlinnan olisi viisasta hakeutua kokeilukunnaksi.

 2. avatar Konsta Kupiainen sanoo:

  Valtuustosopimus vv. 2013-2016 on toiveiden tynnyri.
  Kaupunki on talouden osalta letkuissa.
  Mitään selviiä lääkkeitä ei juurikaan esitetä?
  Katuman asuinalueen kehittämisestä ei mainita mitään.
  Konsultit jytää.

 3. avatar Konsta Kupiainen sanoo:

  Missä on teksti Pormestari-järjestelmästä?
  Siitä puhuttiin jo kaupunginhallituksen aikaisemman pj Erkki Niemistön suulla
  vuonna 2008. Mikä mättää? Aikaa on ollut.
  Kuntalakiin Pormestari-malli tuli vuonna 2006.

 4. avatar Tapani Silvo sanoo:

  Minä en kajoa Koskisen tekstiin hohtimillakaan, ennenkuin olen lukenut Pro-Hämeenlinnan tulkinnat asiasta. Ovathan hänen kirjoituksensa usein ennenkin kuvailtu olevan jostakin muualta, kuin tästä maailmasta! Tapani

  • avatar Leo Leppänen sanoo:

   Kenenkään ei enää pidä puhua Koskisen tekstistä, vaikka hän toimi neuvottelukunnan puheenjohtajana ja pääkirjurina. Hyväksytyn ja allekirjoitetun sopimuksen sisältöön ovat vaikuttaneet kaikki puolueryhmät edustajiensa välityksellä.

   Todennäköisesti useista kohdista syntyy kuluvan vuoden aikana tulkintaerimielisyyksiä. Toivottavasti ryhmyrit kykenevät sovittelemaan niistä pahimmat kompromisseiksi. Jos ei, niin sitten menetellään sopimuksen johdannossa sovitulla tavalla ja äänestetään.

 5. avatar Konsta Kupiainen sanoo:

  Miten tässä Hämeenlinnan kaupungin valtuustosopimuksessa vv.2013-2016 on huomioitu
  valtiovarainministeriön selvitys LAINSÄÄDÄNNÖN PAKKOPAIDASTA eli runsaasta 500 kunnille annetuista tehtävistä ja velvoitteista?

  Kaupungista on valittu kansanedustajia, jotka ovat olleet lisäämässä kuntien velvoitteita.

  Kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisääminen on saatava pysähtymään. Tehtävät ja niiden rahoitus on saatava tasapainoon nopeasti. Nämä johtopäätökset voidaan vetää kuntien tehtäviä kartoittaneesta loppuraportista, joka luovutettiin hallinto- ja kuntaministerille Henna Virkkuselle (kok) torstaina 17. 1.2013.

  Selvityksessä arvioidaan, että kunnat vastaavat reilusta 500 tehtävästä. Selvitys antaa meille Torin Tietäjille ja Suuren Näyttämön seuraajille havainnollisen kuvan siitä, miten paljon yksittäiset tehtävät ja niiden hoitoa koskevat velvoitteet ovat viime vuosina lisääntyneet.

  Velvoitteet ovat lisääntyneet merkittävästi etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetuspalveluissa sekä yhdyskuntien kehittämisessä. Uusien velvoitteiden säätäminen nyt, kun kunnat joutuvat tosissaan miettimään sitä, miten nykyiset tehtävät saadaan hoidettua, on kestämätöntä. Tehtävien sälyttäminen kunnille ilman resursseja ei toimi. Esimerkkinä Vanhuspalvelulaki. Voimaan 1.7.2013..

  Valtuustosopimuksessa olisi ollut tärkeää tarkastella sitä, miten kaupungin palvelutehtävät ja rahoitus saadaan tasapainoon: keinot vv. 2013-2016. Tähän valtuustosopimukseen sitä koskevia esityksiä ei ole tehty. Valtuustosopimus katsoo horisonttiin, mutta budjetti (käyttötalousmenot) ei ku Rullaa.

 6. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  En löytänyt sanaakaan valtuusto-sopparista jolla rajoitettaisiin veronkiertoyritysten käyttöä kaupungin palveluksessa, hankinnoissa yms kuten myös kaupungin yhtiöitten.
  Miksi, Johannes Koskinen?

  • Hei, kun kahdelle liuskalle tiivistetään linjaukset, yksityiskohtaisuus valitettavasti kärsii. Kaipaamasi asia on sisällä sopimuksen johdannon viimeisessä kappaleessa, jossa vannotetaan luottamuselimiä toimintatapojen laillisuuteen ja laillisuuden noudattamiseen päätöksissään. Toiseksi sitten palvelu- ja hankintastrategian uudistamisessa, josta keskusteltaessa verojen ja työnantajavelvoitteiden kiertämisen estäminen todettiin nimenomaisesti yhdeksi kehittämiskohteeksi.
   Kilpailuttamisten ja hankintojen asianmukainen järjestäminen tulee vastaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille useissa yhteyksissä. Tarvitaan jämptiä ja johdonmukaista työtä, jotta rehellisyys perisi maan.

   • avatar Erkki Strömberg sanoo:

    Hyvä näin jos se sitten asian esilletullessa muistetaan.
    Onnea ”suuriin kuvioihin” pääsystä rapakon taa, tai aikeita lähteä ehdolle.
    Ymmärrän nyt ettet ”tuntenut mielenkiintoa” Hämeenlinnan kaupunginjohtajan pestiin.
    Tarja Filatopin ajminen ko pestiin on ”poliittinen itsemurha” paikallisille demareille, joten kai saamme ihan aidon yleisen haun ja valinnan.

 7. avatar Einari sanoo:

  Kysymys J. Koskiselle:

  Toisessa blogissa pohdittiin Iisakin asemaa samaan aikaan SCC:n hallituksessa ja kaupungin hallituksen pj:nä.
  Mitä mieltä olet tälläisesta kaksoisroolista? Onko kaupungin suhtautuminen esim. kaavoitusasioissa tasapuolista SCC:hen verrattuna muihin yrityksiin. Mitähän sanoo laki tälläisista toimintatavoista? Sinänsä kyllä kaikki kannattava liiketoiminta on tervetullutta Hämeeseen, mutta asiallisilla tavoilla.

 8. avatar Tuomo Oksanen sanoo:

  Tervehdys Konsta Kupiainen alias Unto Murto Rautavaaran kunnasta !
  Kävit meillä Multiallakin kääntymässä kj:na . Lähtösi jälkeen olemme eläneet ristiriitaisissa tunnelmissa koska totesit julkisuudessa tulleesi kiusatuksi Multialla ja siksi et halua palata tänne .Oikeampi syy lienee ollut tuo
  EOA:n antama päätös siitä että viranhaltijana et noudattanut viranhaltijalle asetettuja vaatimuksia ja Multialle
  konsultoimasi keittiöhankinta oli EOA:n mielestä merkittävästi hankintalakia rikkova.
  Mitä kiusaamiseen tulee niin meitä yhden kunnallisvalituksen tehneitä viittä henkilöä uhkailit erinäisilä sanktioilla esimerkkinä vaikkapa kunnan maineen sössimisestä miljoonakorvaus kunnallisvalittajille ja kunnan viranhaltijain joukkoirtisanoutuminen oli mielestäsi tehdyn kunnallisvalituksen syy , Jos me olisimmekin tehneet vain pelkkää kiusaa niin asia olisi ymmärrettävissä mutta kun me 5 valituksen allekirjoittanutta nautimme täyttä kansalaisluottamusta eikä meillä ole aiempaa valittajataustaa niin tekemäsi provokaatio oli jokseenkin käsittämätön. Kaikkien tiedossa on myös harjoittamasi terrorismi eri nimimerkkien takaa ja aikoinaan Suur-Keuruun blogia terrorisoit kopioimalla lukemattomia omia kirjoituksia, toistoa toiston perään.Eikö se ollut kiusaamista ja häiriköintiä ?
  Minun puolestani Konsta Kupiainen alias SkyMan alias Pikipoikaalias Nikaran Muori alias Metsien mies alias mikä-nyt-milloinkin voit jatkaa tätä terrorismia mutta erityistä luottamusta se ei herätä että kunnanjohtajan virassa oleva henkilö vatuloi eri nimimerkkien takaa eri blogeissa.Käsittääkseni ihmisen ollessa oikealla asialla sen voi tehdä omalla nimelläänkin.

  Tuomo Oksanen
  Väätäiskyläntie 2414
  43430 Väätäiskylä
  050 – 400 6796

 9. avatar Erkki Strömberg sanoo:

  Eikös se hyviin tapoihin kuulu jotta jos blokisti itse käyttää oikeaa nimeään niin kommentoidaan vaan omalla nimellä.
  Jos tekstiinsä ei uskalla omaa nimeään laittaa, ei kai blokistin tarvii mitään kysymyksiin vastata puskasta laukolille.

 10. avatar Tuomo Oksanen sanoo:

  Kyllä.Näin sen normaali-ihminen käsittää.Nimellinen kirjoitus laittaa harkitsemaan kirjoituksensa sisältöä ellei ole niin tuolla Pohjanmaalla sanotaan,päästänsä sakia…
  Multialla kirjoittelu kulminoitui siihen että kunnanhallitus vaati Suur-Keuruu lehdeltä julkista anteeksipyyntöä johon Julkisen Sanan Neuvosto kommentoi ettei Multialla ymmärretä demokratian perusperiaatteita ja vaade sotii sananvapauden periaatteita vastaan.
  Omalta osaltani olen odotellut jo pidemmän aikaa Murron lupaamaa esitutkintaa ja oikeustoimia jolloin voisimme avata ne Suur-Keuruun blogin arkistot ja tutkia,kuka minkäkin kirjoituksen takana on.Saattaisi olla erittäin mielenkiintoinen oikeusprosessi.

  Tuomo Oksanen , Väätäiskylä

Jätä kommentti

css.php